TARGI ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

CARPATHIA HUNTING & FORESTRY

21-23 WRZEŚNIA 2018

G2A ARENA

JASIONKA k. RZESZOWA

REGULAMIN TARGÓW

Regulamin dla Wystawców I edycji Targów „Carpathia Hunting and Forestry”

1. ORGANIZATOR

CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w 36–002 Jasionka 953, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, numer REGON 146901684, NIP 1182094667.

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH

Zamiar uczestnictwa w targach zgłasza się poprzez:

 1. wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej – drogą mailową na adres targi@g2aarena.pl
  lub
 2. wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Organizatora na wskazanej przez niego stronie internetowej, zwanego dalej Elektroniczną Kartą Zgłoszenia.
3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator stosownie do dalszych postanowień Regulaminu – zapewnia Wystawcy odpowiednią powierzchnię wystawienniczą.
 2. Organizator we współpracy z Wystawcą, zapewnia odpowiednią organizację targów zapewniając promocję produktów Wystawcy podczas wydarzenia.
 3. Organizator zapewnia w mediach oraz na własnych kanałach online stosowną reklamę targów, a także zaprasza na targi kontrahentów.
4. WARUNKI UDZIAŁU I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Szczegółowe warunki udziału w Targach i terminy płatności określa Umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Wystawcą. Do zawarcia umowy dochodzi:
  1. w momencie jej podpisania, w przypadku przesłania przez Wystawcę zgłoszenia drogą mailową;
  2. w momencie otrzymania przez Wystawcę potwierdzenia wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Organizatora, w przypadku wypełnienia przez Wystawcę Elektronicznej Karty Zgłoszenia – jeśli Wystawca wybiera zabudowę standardową lub zabudowę własną;
  3. w momencie potwierdzenia przez Wystawcę kompletnej wyceny zamawianego stoiska w Panelu Administracyjnym udostępnianym w systemie teleinformatycznym przez Organizatora, w przypadku wypełnienia przez Wystawcę Elektronicznej Karty Zgłoszenia – jeśli Wystawca wybiera zabudowę niestandardową zamawianą u Organizatora.
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Targach drogą mailową lub wypełnienie Elektronicznej Karty Zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Minimalna powierzchnia wystawiennicza na targach wynosi 9 m2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany minimalnej powierzchni wystawienniczej stosownie do organizowanych targów.
 4. Wystawcy zamierzający wziąć udział w Targach, winni, po zapoznaniu się z Regulaminem:
  1. nadesłać:
   1. zgłoszenie uczestnictwa w Targach drogą mailową;
   2. załącznik w postaci kserokopii dowodu wpłaty należności za udział w Targach na konto bankowe Organizatora;
   3. zamówienie na wykonanie zabudowy i wyposażenie stoiska albo informację o własnej zabudowie lub jej braku;

   lub

  2. wypełnić Elektroniczną Kartę Zgłoszenia oraz nadesłać załącznik w postaci kserokopii dowodu wpłaty należności za udział w Targach na konto bankowe Organizatora.
 5. Termin zgłoszenia na targi określony jest na stronie internetowej udostępnianej przez Organizatora. Zgłoszenia przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych dokonane po terminie będą rozpatrywane indywidualnie.
 6. W przypadku kiedy Wystawca zleca wykonanie swoich czynności związanych z organizacją Targów Zleceniobiorcy, Umowę uczestnictwa w targach podpisuje Wystawca i Zleceniobiorca, do którego odnoszą się odpowiednie punkty niniejszego Regulaminu.
 7. Należności powstałe po przesłaniu zgłoszenia, w szczególności za dodatkowe wyposażenie i inne usługi, Wystawca zobowiązany jest uiścić najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Targów. Jeżeli zgłaszane są one w czasie montażu lub demontażu, regulacja zobowiązania następuje w momencie zgłoszenia takiego zapotrzebowania. W przypadku opóźnienia w płatności Organizator jest uprawniony powstrzymać się od udostępnienia powierzchni wystawienniczej Wystawcy, a jeśli to już nastąpiło jest uprawniony do usunięcia wszystkich materiałów Wystawcy na koszt i ryzyko Wystawcy. Wystawca nie będzie z tego tytułu wnosił jakichkolwiek roszczeń do Organizatora.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w targach, wniesione przez Wystawcę opłaty nie podlegają zwrotowi. Jedynie nieprzyjęcie przez Organizatora zgłoszenia Wystawcy dokonanego w formie mailowej lub za pośrednictwem Elektronicznej Karty Zgłoszenia albo odwołanie targów pociąga za sobą zwrot wszystkich wpłat.
 9. Wystawca ma prawo wystawiać się na stoisku ze swoim Współwystawcą. W takim przypadku Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za Współwystawcę.
 10. W przypadku wcześniejszego opuszczenia stoiska przez Wystawcę, zapłaci on Organizatorowi karę umowną w wysokości 500 PLN.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału Wystawcy w targach bez podania przyczyny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania targów bez podania przyczyn.
5. LOKALIZACJA STOISKA

 1. Organizator zapewnia przydział powierzchni wystawienniczej według zamówionej wielkości stosownie do własnych możliwości technicznych oraz możliwości technicznych firm z nim współpracujących. Wystawca może zamówić dodatkowe wyposażenie za dodatkową opłatą.
 2. Wystawca zobowiązany jest uzgodnić z Organizatorem projekt i lokalizację stoiska na 20 dni przed targami.
 3. Jeżeli Wystawca posiada własne stoisko, jest obowiązany przedstawić zatwierdzony przez projektanta stoiska projekt stoiska oraz niezbędne atesty wykorzystywanych materiałów.
 4. W przypadku realizacji własnego stoiska oprócz opłaty za wynajem powierzchni, zostaną doliczone opłaty dodatkowe (zgodnie z cennikiem usług dodatkowych)
 5. Zmiany w projekcie stoiska dostarczanego przez Organizatora można dokonać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem targów. W przypadku zmian zabudowy po tym terminie, Organizator obciąży zamawiającego dodatkowymi kosztami przebudowy wg cennika.
 6. Wystawca przyjmuje i zdaje stanowisko wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 7. Za zaistniałe na stoisku dostarczonym przez Organizatora braki (zaginięcie lub uszkodzenie wyposażenia stoiska) Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości uszkodzonego lub zaginionego elementu. Wartość elementu ustalona zostanie w odniesieniu do aktualnej ceny rynkowej elementu lub w przypadku braku możliwości ustalenia ceny albo znacznego utrudnienia jej ustalenia, w drodze odpowiedniego oświadczenia Organizatora.
 8. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska zamówionego u Organizatora eksponatów, materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian (np. przewiercanie ściany, wbijanie gwoździ, naklejanie taśm trudno usuwalnych). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia – Organizator obciąży Wystawcę karą umowną, o której mowa w pkt. 5.5 niniejszego Regulaminu.
 9. Naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska, w tym stoiska dostarczanego przez Wystawcę, może być dokonana w godzinach zamknięcia imprezy i za zgodą Organizatora.
6. MEDIA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PORZĄDEK NA TERENIE TARGÓW

 1. Prace elektryczne, wodne i kanalizacyjne są wykonywane wyłącznie przez pracowników upoważnionych przez Organizatora.
 2. Wykonanie instalacji wodnej lub kanalizacyjnej Organizator może zapewnić Wystawcy stosownie do własnych możliwości technicznych.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe z przerw w dostawie do stoiska energii elektrycznej, wodnej lub w dostępie do kanalizacji spowodowane w sposób niezawiniony przez Organizatora.
 4. Na terenie targowym obowiązuje zakaz:
  1. palenia tytoniu i używania otwartego ognia (palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych);
  2. eksponowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych i 30 cm od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń odizolowanych od podłoża;
  3. korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej, wodnej lub kanalizacyjnej;
  4. pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji;
  5. wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych;
  6. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych;
  7. używania sprzętu pożarniczego do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
 5. Organizator gwarantuje utrzymanie ogólnej czystości terenów targowych oraz otwartej przestrzeni wystawowej stoisk. Organizator zwraca uwagę, że wszelkie dodatkowe prace z zakresu sprzątania stoisk powinne być wykonane codziennie przed otwarciem targów dla publiczności.
7. EKSPONATY

 1. Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi listy eksponatów.
 2. Rozpakowanie i zapakowanie eksponatów może być wykonywane tylko w obecności Wystawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się uczestników i publiczności oraz utrudniać innym Wystawcom możliwości promocji swoich produktów.
 4. Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów i materiałów reklamowych na teren targowy nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem imprezy targowej wcześniej ustalonej przez Organizatora.
 5. Wystawca jest odpowiedzialny za organizację stoiska wystawowego oraz wszystkie eksponaty na nim się znajdujące, w taki sposób, aby nie prowadziło ono do powstania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek szkody na osobie lub mieniu. W przypadku materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych uczestników targów Wystawca jest zobowiązany podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa dla wyeliminowania możliwości powstania takich szkód. W przypadku zaniechania podjęcia odpowiednich środków Organizator jest uprawniony niezwłocznie zabezpieczyć stoisko oraz wszelkie materiały na nim się znajdujące, również przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, a Wystawca nie będzie z tego tytułu wnosił jakichkolwiek roszczeń.
8. MONTAŻ, DEMONTAŻ

 1. Montaż można rozpocząć w terminie podanym przez Organizatora w Potwierdzeniu uczestnictwa w targach, po wcześniejszym powiadomieniu Organizatora. Zakończenie montażu oraz instalacja wszystkich eksponatów na stoisku muszą nastąpić bezwzględnie w terminie i godzinach wcześniej ustalonej przez Organizatora.
 2. 2. Zamówienia na dodatkowy sprzęt techniczny należy zgłosić Elektronicznej Karcie Zgłoszenia lub mailem na adres targi@g2aarena.pl Wszelkie zgłoszenia nie wyszczególnione w ww. będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. Organizator nie zapewnia ochrony stoisk w okresie ich montażu i demontażu. Wystawca może zamówić na swój koszt (poprzez zlecenie Organizatorowi zorganizowania ochrony) ochronę swojej ekspozycji w w/w/ dniach.
 4. Organizator nie zapewnia powierzchni magazynowej dla przechowywania materiałów Wystawcy.
 5. Demontaż eksponatów, jak również stoisk własnych, nie może nastąpić wcześniej niż po godzinie zamknięcia targów ustalonej przez Organizatora.
9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w godzinach otwarcia targów, za wyposażenie stoiska Wystawcy oraz za eksponaty na nim się znajdujące.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody od niego niezależne, spowodowane siłą wyższą. Dotyczy to również okresu po zakończeniu targów, w przypadku, gdy eksponaty oraz materiały Wystawcy pozostają na terenach targowych.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na stoisku Wystawcy w czasie zlecanej służbie ochrony przez Organizatora ochrony stoiska Wystawcy.
 5. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z uczestnictwa w targach, jak również ubezpieczenie eksponatów.
 6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby zatrudnione lub działające z ramienia Wystawcy.
 7. Wystawca jest zobowiązany przebywać na stoisku w godzinach otwarcia targów.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony spowodowanych jakąkolwiek sytuacją.
 9. Na każdego Wystawcę nakłada się obowiązek protokolarnego przejęcia i zdania stoiska w każdym dniu targów.
 10. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydanych przez Organizatora.
10. ZABEZPIECZENIE TERENÓW TARGOWYCH

 1. Organizator jest odpowiedzialny za ogólne zabezpieczenie terenu ekspozycji. Patrolowanie rozpoczyna się pierwszego dnia montażu a kończy w ostatnim dniu demontażu. Służba ochrony jest upoważniona do przedsięwzięcia wszelkich środków zmierzających do właściwego i skutecznego zabezpieczenia mienia Wystawców. Powyższe postanowienie nie rodzi dodatkowej odpowiedzialności Organizatora.
 2. Stoisko Wystawcy jest chronione przez służbę ochrony targów w godzinach ustalonych przez Organizatora. Zapewnienie świadczenia usługi ochrony nie oznacza przejęcia przez Organizatora ryzyka utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia Wystawcy lub osób trzecich, lecz jedynie zobowiązanie do dołożenia należytej staranności, aby to nie nastąpiło.
 3. Wystawca może na swój koszt zamówić (poprzez bezpośrednie ustalenie z Organizatorem) dodatkową ochronę swojej ekspozycji w godzinach otwarcia targów lub przedłużyć ochronę w dowolnym czasie poza godzinami otwarcia targów. Rozliczenie następować będzie według stawki przyjętej w umowie o ochronę targów, zawartej pomiędzy Organizatorem a służbą ochrony.
 4. Wystawcy oraz personel zatrudniony na stoiskach mają prawo przebywać na terenach targowych poza godzinami otwarcia wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od służby ochrony targów. W przypadku ujawnienia przez służbę ochrony faktu przebywania Wystawcy na swoim stoisku bez zezwolenia, ma on prawo użycia wszelkich zgodnych z prawem środków zmierzających do spowodowania opuszczenia przez Wystawcę swojego stoiska.
 5. Służba ochrony targów ma również prawo do usunięcia za pomocą wszelkich dozwolonych przez prawo środków Wystawcę, który w czasie trwania targów w jakikolwiek sposób zakłóca porządek lub zachowuje się w sposób naruszający renomę Organizatora.
 6. Wystawca jest zobowiązany bezwzględnie do:
  1. sporządzenia karty inwentaryzacyjnej mienia stoiska;
  2. sporządzania każdorazowo – przed rozpoczęciem i po zakończeniu dnia targów – inwentaryzacji mienia w obecności służby ochrony, potwierdzonej przez obydwie strony.

  W tym celu Organizator pozostawia przedstawicieli służby ochrony do dyspozycji Wystawcy każdorazowo 1 godzinę przed i 1 godzinę po godzinach otwarcia targów. Karta inwentaryzacyjna stoiska powinna zawierać pozycje o wartości przekraczającej 200,00 PLN.

 7. W celu właściwego zabezpieczenia mienia Wystawca jest zobowiązany do:
  1. okazywania kart wstępu każdorazowo przy wejściu na teren targów;
  2. przebywania na terenie stoiska w godzinach otwarcia targów;
  3. zgłaszanie służbie ochrony targów fakt opuszczenia stoiska;
  4. zgłaszanie służbie ochrony targów oraz Organizatorowi faktu powstałej szkody.
11. KARTY WSTĘPU

 1. Wystawca otrzymuje 2 karty wstępu na każde stoisko do 20m2, na każde kolejne rozpoczęte 10m2 stoiska przysługuje jedna dodatkowa bezpłatna wejściówka; oraz 1 przepustkę samochodową na parking niestrzeżony – bez względu na rozmiar stoiska. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatnie dodatkowe karty wstępu (maksymalnie 5 dodatkowych kart dla 1 wystawcy ze zniżką -50% od ceny regularnej, tj. 6,00 zł brutto za 1 szt.) oraz przepustki samochodowe (maksymalnie 2 dodatkowe przepustki) w cenie PLN 20,00 brutto Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona):
 2. W/w karty wstępu Wystawca powinien zamówić w terminie zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Wystawcy mają prawo wstępu na stoiska innych wystawców poza oficjalnymi godzinami otwarcia jedynie na podstawie specjalnego pozwolenia wydanego przez Wystawcę.
12. DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA NA TERENIE TARGÓW

 1. Wystawcy mają prawo reklamować wyłącznie towary dopuszczone przez Organizatora do udziału w targach i czynić to mogą wyłącznie na swoim stoisku. Na odstąpienie od tej zasady należy uzyskać zgodę Organizatora, który ma prawo usunięcia każdej reklamy, której forma nie została wcześniej uzgodniona. Porównawcze, a zwłaszcza superlatywne sformułowania reklamowe, jak i reklama o charakterze politycznym czy ideologicznym są kategorycznie zabronione. Wykorzystanie optycznych, ruchomych czy akustycznych środków reklamy jest dopuszczalne pod warunkiem nie przeszkadzania innym Wystawcom.
 2. Reklama poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem.
13. POSTANOWIENIA I UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie umowy słowne, indywidualne zgłoszenia, specjalne ustalenia itp. muszą być potwierdzone pisemnie przez Organizatora.
 2. Wystawca wyraża zgodę na dochodzenie wszelkich należności powstałych w związku z organizacją targów w postępowaniu przed Sądem właściwym dla siedziby Organizatora.
 3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie Targów będą rozstrzygane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER CSR